Skip to main content

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Vážení uživatelé,
dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

Správce osobních údajů

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, IČO: 67985998

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jsme získali v rámci vědeckého výzkumu, budeme v anonymizované podobě zveřejňovat v odborných vědeckých publikacích a na webových stránkách vědeckých časopisů, a to za účelem zveřejnění výsledků a analýzy výzkumného projektu financovaného z výzkumného grantu European Research Council (ERC) v Rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 (grant agreement No 678081) Filipa Matějky na Národohospodářském ústavu AV ČR, případně v rámci souvisejících výzkumů (dále jen „výzkumný projekt“).

V rámci webových stránek www.volebnilavicka.cz jsou zveřejňovány informace o jednotlivých politicích v jejich veřejně přístupných profilech. Může být zveřejněno jméno, příjmení, tituly, věk, povolání, obec (městský obvod, městská část) ve které kandidují, politická strana či hnutí, za které kandidují, fotografie, životopis, případně také zájmy nebo informace ze soukromého života.

Údaje poskytnuté voliči budeme vždy zveřejňovat pouze tak, aby nebylo možno identifikovat konkrétního uživatele webu www.volebnilavicka.cz, tedy v anonymizované podobě bez udání IP adresy nebo jiných údajů, které by identifikovaly nebo mohly identifikovat konkrétní osobu.

Rozsah zpracování osobních údajů

Historie aktivity uživatele v systému včetně veřejné IP adresy, ze které se k webovým stránkám připojuje, a aktivity uživatele na webu (cookies).

U jednotlivých uživatelů mohou být zpracovávány některé z následujících osobních údajů:

Uživatelé registrovaní jako politici

Jméno a příjmení, tituly, fotografie, věk, povolání, obec (městský obvod, městská část) ve které kandidují, politická strana či hnutí, za které kandidují, fotografie, životopis, případně také zájmy nebo informace ze soukromého života, kontaktní údaje (email, telefon).

Uživatelé v roli voliče

Věková kategorie, pohlaví, úroveň vzdělání, příjmová kategorie, počet dětí, kontaktní email.

Právní důvody zpracování osobních údajů

Zpracování za účelem vědeckého výzkumu volebního chování a politických preferencí občanů České republiky, a to na právním základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. e) Nařízení.* Dále zpracování za účelem technického zajištění provozu webových stránek, tedy na základě oprávněného zájmu.

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Kontaktní email voliče je zpracováván na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Doba uchování osobních údajů

Uvedené osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyhodnocení dat a provedení výzkumného projektu, ne delší než 20 let pro uživatele registrované jako politiky a ne déle než 3 roky pro uživatele v roli voliče.

V anonymizované podobě budou tyto údaje uchovávány po časově neomezenou dobu.

Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

  • oprávněným zaměstnancům správce;
  • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť;
  • případně též jiným vědeckým institucím nebo vědcům, jestliže přistoupí nebo se jinak zapojí do výzkumného projektu.

Prohlášení správce osobních údajů

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s tímto účelem. Zaměstnanci správce nebo jiné osoby (další zpracovatelé), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo sjednaných prací.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává správce orgánům veřejné moci pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon. Shromážděné osobní údaje správce nepředává do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné jiné mezinárodní organizace.

Máte právo požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány, v určitých případech požadovat odstranění osobních údajů, požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé, požadovat, aby nebyly Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených námitek, požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány jinému správci, nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě dotazů je možné kontaktovat správce osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@ei.cas.cz.